Heavy Lift Specialist

“Pioneering Spirit” Departure Rotterdam Largest vessel in the world!

 Specialist News  Comments Off on “Pioneering Spirit” Departure Rotterdam Largest vessel in the world!
Aug 092016
 

Photo: The Heavy Lift Specialist©

Crowds of people turned out to watch as the world’s largest vessel, Allseas’ “Pioneering Spirit”, departed Rotterdam Saturday morning 6 August 2016.

Allseas’ record-breaking single-lift installation/decommissioning and pipelay vessel has been moored in Rotterdam’s Alexiahaven since January 2015 for installation, commissioning and testing of the topsides lift system.

Pioneering Spirit Rotterdam15

Photo: The Heavy Lift Specialist©

“Pioneering Spirit” will now head to the Southern North Sea to perform offshore trials throughout August, which will include a series of test platform topsides installation and removal exercises under varying weather conditions.

After the successful completion of offshore trials, “Pioneering Spirit” is expected to sail north to the Yme field, offshore Norway, to remove the 13,500 t Yme mobile offshore production unit (MOPU) for Repsol.

Following removal of the Yme platform, “Pioneering Spirit” will return to Rotterdam where the remaining four topsides lifting beams will be installed for the Shell Brent Delta topsides removal, scheduled for the summer of 2017.  SOURCE: Allseas

Photos above: Allseas©

Watch the video and pictures below:

Continue reading ““Pioneering Spirit” Departure Rotterdam Largest vessel in the world!” »

Toppling of cranes was unavoidable.

 Specialist News  Comments Off on Toppling of cranes was unavoidable.
Jun 292016
 

CraneIncident16Incident report  on “Tipping of two cranes in Alphen aan den Rijn” released

This was the conclusion of the Investigation Board for Safety in the Netherlands (Onderzoeksraad voor de Veiligheid).

See below the Dutch Press release which was published today and of which a short translation is given below:

Tipping of cranes Alphen aan den Rijn unavoidable

The preparation for the installation of the new bridge deck of the Queen Juliana bridge in Alphen aan den Rijn, had serious shortcomings.  The executing contractors had underestimated the complexity of the scope of work and non of the parties involved realized, that lifting a bridge deck was risky for the environment. This appeared from the report which was published today by the “Onderzoeksraad voor Veiligheid “. Due to the low stability of the Lifting equipment, the tipping over was unavoidable. Even if the execution of the planned work had been done flawlessly, it could not have been avoided.

Lifting Plan incomplete and not suitable

During the preparation of this project with regard to lifting from floating pontoons, one had insufficiently taken into account a number of factors, that influence the stability, such as shifting of the CoG, when manoevring with the cranes, wind effect and bending of the crane boom. In the last version of the Lift plan, a Stability calculation failed. Neither a detailed ballast plan was made.  Both cranes were used up to their max. lifting capacity at that radius, with no margin for absorbing any deviating circumstances. The Crane rental company and the Barge owner assumed that by careful manoevring and ballasting they could safely executed the project. They approached the project as a “Routine job”, with systematically under estimating the risks involved.

Risk mitigating insufficient

The contract for the renovation of the bridge was given to a building combination existing of a Civil Contractor and Steel Contractor. The Civil contractor had a Key role and had to supervise that all risks were adequately managed. This was done insufficiently. They saw it as part of the responsibility of the Steel Contractor, who had hired in the Crane rental company and left the lifting to them. By splitting up various tasks and responsibilities, the risk management was inadequate. All parties involved trusted each other blind on their knowledge and experience and leaned on the responsibility of each other. The Steel Contractor as well as the Civil Contractor allowed to work with an unsafe lifting plan.

Safety of the environment not investigated

The execution of this complex lifting project close to a densely populated area was in the preparation of the project no reason to closely study the possible risks involved to the environment. Both cranes reached almost 40 m above the surounding houses and were positioned on free floating pontoons. The focus of the municipality was to avoid as much as possible the disturbance of the neighbouring houses. The Municipality’s task is to garantee the safety of its residents, especially when projects are executed in a densely populated area.

Recommendations

The “Onderszoeksraad voor de Veiligheid” states that it is crucial that during execution of building structures, an adequate Risk Management is needed. It is recommended to appoint one Central Party, who is responsible for Risk Management, and amongst others the safety of the surrounding area.

Below the complete Dutch Press Release.

The detailed report can be downloaded HERE

Omvallen hijskranen Alphen aan den Rijn onvermijdelijk

De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, schoot ernstig tekort. De uitvoerende bedrijven onderschatten de complexiteit van de werkzaamheden en geen enkele partij realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het omvallen van de hijskranen in Alphen aan den Rijn in de zomer van 2015. Door de lage stabiliteit van de hijsopstelling was het omvallen van de kranen onvermijdelijk. Zelfs een vlekkeloze uitvoering van de geplande werkzaamheden had dit niet kunnen voorkomen.

Tijdens het hijsen van het nieuwe brugdek vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm en als bij wonder vielen er geen slachtoffers. De Onderzoeksraad is nagegaan hoe de hijsklus is voorbereid en uitgevoerd en keek daarbij ook hoe betrokken partijen invulling gaven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat de hijsopstelling al bij aanvang van de werkzaamheden een te lage stabiliteit had. Toen tijdens het hijsen een van de pontons sterk begon te hellen, bezweek de kleinste kraan onder het gewicht en trok vervolgens de gehele hijsopstelling mee in zijn val.

Hijsplan incompleet en ongeschikt

In de voorbereiding van de hijswerkzaamheden vanaf het water werd de complexiteit ervan onderschat. Zo is onvoldoende stilgestaan bij het belang van stabiliteit en de werking hiervan. In het hijsplan werd geen rekening gehouden met een aantal factoren dat de stabiliteit beïnvloedt, zoals het verschuiven van het zwaartepunt door het manoeuvreren met de kranen, de wind en de doorbuiging van de mast. In de laatste versie van het hijsplan ontbrak een stabiliteitsberekening. Ook voorzag het hijsplan niet in een ballastplan voor de pontons om eventuele scheefstand tijdig te kunnen corrigeren. Verder bleek uit het hijsplan dat de kranen tot hun maximale capaciteit werden ingezet. Hierdoor was er geen ruimte om gedurende het werk afwijkende omstandigheden  op te vangen. Het kraanbedrijf en het pontonbedrijf gingen er vanuit dat door voorzichtig te werken en de pontons goed te ballasten, de werkzaamheden veilig uitgevoerd konden worden. De Onderzoeksraad constateert dat de partijen het werk benaderden als een routineklus waarbij de risico’s systematisch werden onderschat en dat het hijsplan incompleet en ongeschikt was.

Risicobeheersing schiet tekort

De opdracht voor de renovatie van de Koningin Julianabrug was gegeven aan een bouwcombinatie bestaande uit een bouwbedrijf en een staalbouwer. Het bouwbedrijf had als projectleider een spilfunctie en moest erop toezien dat alle risico’s adequaat werden beheerst. Het bouwbedrijf vulde deze verantwoordelijkheid echter onvoldoende in. Het bouwbedrijf zag het plaatsen van het brugdeel als onderdeel van de taak van de staalbouwer, die het kraanbedrijf had ingehuurd en bemoeide zich vervolgens niet met de voorbereidingen. Door deze versnippering van taken en verantwoordelijkheden schoot de risicobeheersing tekort. De partijen vertrouwden blind op elkaars kennis en ervaring en leunden op de verantwoordelijkheid van de ander. Zowel de staalbouwer als het bouwbedrijf lieten zo gebeuren dat er met een onveilige hijsopstelling werd gewerkt.

Veiligheid omgeving niet onderzocht

Dat de complexe werkzaamheden met groot materieel werden uitgevoerd in dichtbebouwd gebied, was voor geen enkele partij aanleiding om in de voorbereiding bewust stil te staan bij mogelijke risico’s voor de omgeving. De kranen staken ruim veertig meter boven de bebouwing uit en stonden op pontons in het water. Desondanks voelde geen enkele partij zich geroepen om de veiligheid van de omgeving en de potentieel ernstige gevolgen te onderzoeken en te beheersen. Bij de renovatie van de Julianabrug lag de focus van de gemeente op het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden. Dit terwijl de gemeente een belangrijke (overheids-)taak heeft in het waarborgen van de publieke veiligheid, zeker bij werkzaamheden in dichtbebouwd gebied. Een gemeente kan zowel als opdrachtgever en als vergunningverlener actief sturen op omgevingsveiligheid. Dat laat onverlet dat de uitvoerende partijen uiteindelijk de verantwoordelijkheid hebben om het werk veilig uit te voeren.

Aanbevelingen

De Onderzoeksraad vindt het van cruciaal belang dat er bij de realisatie van bouwwerken een adequate vorm van risicobeheersing komt. Gedurende het totale bouwtraject en door de gehele keten moeten betrokken partijen samenwerken om risico’s te identificeren en te beheersen. De Raad beveelt daarom aan om bij bouwprojecten één centrale partij aan te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid. Verder beveelt de Raad aan om omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen in aanbestedingen van bouwwerken. Ook moet er een afwegingskader komen in het Bouwbesluit dat bepaalt onder welke omstandigheden een bouwveiligheidsplan geboden is. Voor de uitvoerende partijen beveelt de Onderzoeksraad aan om de kennis en deskundigheid te vergroten voor een veilige uitvoering van het werk en een goede invulling van de verantwoordelijkheden.

Bekijk het persbericht in pdf.

Check other posts on this incident below:

http://www.heavyliftnews.com/lifting/tipping-of-cranes-was-unavoidable-

http://www.heavyliftnews.com/news/second-effort-to-install-bridge-in-alphen-is-successful

http://www.heavyliftnews.com/news/documents-re-alphen-distaster-released-by-municipality

http://www.heavyliftnews.com/accidents/dutch-crane-mess-cleared

http://www.heavyliftnews.com/accidents/salvage-plan-mammoet-hebo-presented-and-salvage-operation-finally-on-its-way-

http://www.heavyliftnews.com/news/alphen-incident-aftermath

http://www.heavyliftnews.com/news/disaster-strikes-at-bridge-installation-in-the-netherlands

Enerpac trains staff!!

 Specialist News  Comments Off on Enerpac trains staff!!
Jun 092016
 

IMG_5177

This week an “In Company” Seminar “Heavy Transport, Lifting & Offshore” was presented at ENERPAC in Hengelo of the Netherlands.

A group of 16 persons attended the two day Seminar which took place on 7 and 8th of June 2016 at the Enerpac Head quarters for Hydraulic Gantries and Strandjacks.

12 Chapters were presented such as:

 1. General Introduction on Heavy Transport & Lifting Equipment,
 2. Forces, Masses and CoG’s,
 3. Hydraulic Platform Trailers,
 4. Lifting of Loads,
 5. Maintenance & Inspection,
 6. Skidding & Jacking Techniques,
 7. How to make a Project Planning,
 8. Cost Estimates,
 9. Load-outs of extreme Heavy Lifts,
 10. Safety & Risk Management,
 11. Offshore Lifting & Installation Techniques and
 12. Accidents and how to avoid them.

An enthousiastic group of Enerpac staff from the USA, Belgium and the Netherlands attended the Seminar/Masterclass, to be trained in Hydraulic Platform Trailers, SPMT’s, Cranes and other Jacking and Skidding equipment in order to improve their staff’s knowledge with regard to handling “Heavy Lifts and Safety”.

See pictures above and below:

Continue reading “Enerpac trains staff!!” »

Four Day Kuala Lumpur Seminar “Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore completed

 Specialist News  Comments Off on Four Day Kuala Lumpur Seminar “Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore completed
May 282016
 

IMG_5046This week from 24-27 May 2016, after the Heavy Engineering Show on the 23rd of May, organized by Petrogas Asia,  Richard Krabbendam presented his well know extensive Seminar/Masterclass “Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore” in Hotel Maya to 15 delegates from Malaysia, Singapore, Thailand and Indonesia.

This was his 99th Seminar since 2008!!

All delegates will receive a Certificate depending on their evalution Test result!

In case you want to be informed about future Seminars/Masterclasses, subscribe to my Free Pdf articles on Heavy Transport & Lifting on the website: http://www.heavyliftspecialist.com and you will receive every 14 days an article Free of Charge and you will be informed about future Seminars!

The course has been slightly updated, incorporating the latest developments in Heavy Cranes and Transport Industry.

The content of the extended Seminar Slides package in the webshop will be updated as well this coming week and contain now 14 Chapter with 533 slides in 3393 steps and can be presented for your own staff in order to teach them the basic principles in “How to Handle Heavy Lifts Safely”.

Below a summary of the evaulation sheets filled in by the 14 Delegates:

ALL SEMINAR SLIDES + VIDEOS CAN BE PURCHASED AT http://www.heavyliftspecialist.com/shop/

Now the extended Seminar package will contain 61 articles on “Heavy Transport & Lifting” as well as 116 Videos and a lot more. This package can be purchased at € 150.– and contains  5 GB of digital data: Pdf documents and mp4 video files as well as Excel spread sheets.

If you missed this Kuala Lumpur Seminar, buy this Package HERE

Below some pictures of this weeks Seminar/Masterclass: Continue reading “Four Day Kuala Lumpur Seminar “Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore completed” »

Video: BigLift’s Happy Star delivers key part of Yadana gas field offshore

 Specialist News  Comments Off on Video: BigLift’s Happy Star delivers key part of Yadana gas field offshore
Apr 252016
 

The Heavy Lift Specialist has helped SapuraAcergy/Total to find the right contractor to perform this prestigious Shipping ProjectBiglift

Amsterdam, 5 April 2016 – SapuraAcergy awarded BigLift Shipping the transportation contract for a wellhead production topside module for the Yadana gas field, off Myanmar. BigLift had to load the module in Ulsan, Korea, and take it to the Yadana field, where SapuraAcergy’s S3000 would lift it off and install it onto its offshore foundation.

Happy Star was scheduled for the task. She loaded the topside module of just under 1,000 mt with her two 900 mt heavy lift mast cranes at Hyundai Heavy Industries in Ulsan.

Continue reading “Video: BigLift’s Happy Star delivers key part of Yadana gas field offshore” »

“In Company” Seminar at Holmatro Industrial Equipment

 Specialist News  Comments Off on “In Company” Seminar at Holmatro Industrial Equipment
Mar 182016
 

IMG_422818th of March 2016

This week an “In Company” Seminar was presented by Richard L.Krabbendam (Heavy Lift Specialist) at Holmatro Industrial Tools in the Netherlands.

A group of 11 Sales and  Service Engineers attended the two day Seminar, with its goal to improve “Heavy Lift” knowledge and awareness amongst its staff, in order to fullfill clients needs better now and in the near future.

At Holmatro’s factory and headquarters in Raamsdonksveer the group attended the two day Seminra/Masterclass in which the basic principles of handling Heavy Lift was explained in detail.

Do not hesitate and Register for the upcoming  4 Day extended Seminar “Heavy Transport, Transport, Lifting, Shipping & Offshore” in Kuala Lumpur on the 24-27th of May 2016. Click HERE for more details or Check out the Program detail HERE

Below some pictures of the Holmatro Seminar: Continue reading ““In Company” Seminar at Holmatro Industrial Equipment” »

Advanced Training brings Integrated Logistics to the next level

 Specialist News  Comments Off on Advanced Training brings Integrated Logistics to the next level
Feb 292016
 

Seminar

30 Staff of Integrated Logistics in Kuwait in front of one of their Terex AC1000 (1000 tons Crane)

Last year end Sept. 2015, a group of 16 engineers received a 3 Day intensive Training by the Heavy Lift Specialist Richard L.Krabbendam.

Integrated Logistics, a specialized Heavy Transport & Lifting contractor in Kuwait understands the importance of improving knowlegde of its engineering staff.

With more then 500 Cranes, amongst them a Terex Demag CC8800 as well as other large crawler cranes and a series of Mobile Hydraulic cranes from Terex (largest ones 2 x 1000 Tons AC1000), Grove and Tadano as well as a fleet of exclusively Goldhofer PST-E Self Propeled Modular Transporters and conventinal axlelines and three Heavy Duty Titan 8×8 tractor units, it is vital that its staff clearly understands “How to handle Heavy Lift Safely”.

With their head office in Kuwait and brach offices in Qatar and KSA, they are well placed to serve their clients with an Integrated  Total Transport concept, including engineering, Heavy Transportation as and Heavy Lifting. See below some project pictures:

Continue reading “Advanced Training brings Integrated Logistics to the next level” »

Three Day Dubai Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” completed

 Specialist News  Comments Off on Three Day Dubai Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” completed
Feb 102016
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10th of Feb. 2016

The past three days, Richard Krabbendam, known as the “Heavy Lift Specialist” presented his Masterclass/ Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping to a group of 17 persons from Abu Dhabi, Dubai, France and Ras Al Khaima, UAE. 

Amongst the partcipants a large group of the Greek Construction company Archirodon.  It was a very enthousiastic group with lots of questions which were all dealt with in detail.

In case you missed this Seminar, join us in Kuala Lumpur at the World Heavy Engineering Show, organized by PetrogasAsia, KL.

This event is on the 23rd of May 2016 and from the 24th to the 27th of May 2016, you can REGISTER for Richard’s extensive four day Seminar: “Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore Lifting and Installation Techniques”.  Enough time for difficult questions!!

For more details and REGISTRATION click HERE 

or send an e-mail to mrs. Joan Dee Lim e-mail: lim.joandee@olygen.com

For an impression of the past Seminar check out the pictures and evaluation forms below:

Excellent lunches were served during the three day Seminar/Masterclass

Continue reading “Three Day Dubai Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” completed” »

Dubai Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” on 8th, 9th and 10th of Feb. 2016

 Specialist News  Comments Off on Dubai Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” on 8th, 9th and 10th of Feb. 2016
Jan 222016
 

Want to win an iPad??  For those of you living and working around Dubai or India, this is the best opportunity to attend the extensive Seminar Masterclass “Heavy Transport, Lifting & Shipping” on the 8th, 9th and 10th of Feb. 2016. For the detailed Program and registration form download it HERE 

Join now and make  a chance to win an iPad and increase your knowledge at the same time! If you already joined one of my earlier Seminars, you can qualify for the draw as well, in case you bring in a new participant.  I will place your name in the Draw and your proposed candidate will take the iPad in case you were the lucky one and he will take the iPad with him for you.

Start this year with a new initiative and distinguish yourself from the crowd. The only way to be successful in business is when you have better qualifications and skills then you colleagues.

By demonstrating your skills and experience, you will definitely impress your boss and he will assign you to more complex and responsible projects.

I keep repeating my self by saying that one way to achieve these goals is by Education and Training. 

Unfortunately we still come across to many crane and transport incidents which could have been prevented had the operators and planners taken care of the basic Laws of Nature and prepared their project properly.  See examples on my website: http://www.heavyliftnews.com/accidents .

It is the Management’s responsibility to provide  a “Safe Working environment for the workers”  and make sure projects are executed in a “Safe Way”.

Invest in your future as well in that of your Staff.  Remember the 7 P’s:  Proper Planning & Preparation Prevents Piss Poor Performance 

Continue reading “Dubai Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” on 8th, 9th and 10th of Feb. 2016” »

BOW Terminal Seminar Completed

 Specialist News  Comments Off on BOW Terminal Seminar Completed
Dec 182015
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

On Wednesday and Thursday the 16th+17th of Dec. 2015, Richard Krabbendam, presented his two day Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” to a group of 19 Participants, mainly from the Netherlands and one delegate from Denmark and Belgium.

It was a very enthousiastic group, who had a lot of questions, resulting in an animated exchange of ideas and “know how”. Unfortunately it delayed the presentation schedule and the Chapter “Load-outs of Extreme Heavy Lifts” was presented after the evaluation test and the seminar was ended for 4 “Die Hards” only at 19:45 hrs.

When you missed this Seminar, take the last oportunity for the Three Day extensive Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” in Dubai on the 8th, 9th and 10th of Feb. 2016.

Make use to the Early Bird rate of € 1,500.–, valid until 31st of Dec. 2015. Therefater the entrance fee will be € 1,700.–/delegate.

Each Delegate will receive a Certificate depending on his score in the evanluation test.

REGISTER NOW by clicking HERE or send an e-mail to Mrs. Judith Deutekom in Dubai for more info and registration. e-mail: jjdeutekom@gmail.com 

For an impression of the Seminar, check out the pictures below:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Continue reading “BOW Terminal Seminar Completed” »

Two Day Seminar in the Netherlands

 News, Specialist News  Comments Off on Two Day Seminar in the Netherlands
Dec 122015
 

Programma 2 Day Shipping01If you missed out on all the previous Seminars, this is your chance to learn the Basics of “How to Handle Heavy Lifts Safely”.

This Seminar is sponsored by the BOW terminal, and therefore can be offered at a very attractive rate.

Register by sending an e-mail to mrs. Anja Gabrielse, e-mail:  anja.gabrielse@bowterminal.nl 

Testimonials from Previous Delegates

——–

“Super presentation. Good exchange, very good overview of Heavy Transport & Lifting!”

——–

“Thank you for sharing your knowledge and wisdom.  The feedback was excellent.  All the employees liked your way of presenting, and the practical examples you provided.”

——–

“We can make use of your course in our day-to-day work. I think it is quite a task to organise the contents of the seminar such, that all participants can enjoy a sufficient level of usage.  We certainly recommend your services to colleagues or business-partners.”

———

“I love to learn, this learning in two days was great, lot of information, well delivered in a very limited time. Feel confident in practical application, Thank you!!”

———

“An excellent presentation. The technical content was simplified, easily understood and made practical for site applications.”

———

This Seminar is Sponsored by the BOW Terminal in Vlissingen, The Netherlands

REGISTER now and join in on the 16th and 17th of Dec. 2015 in the van der Valk Hotel in Middelburg, the Netherlands

Continue reading “Two Day Seminar in the Netherlands” »

Rotterdam Seminar “Heavy Transport, Lifting & Offshore” in the Manhattan Hotel

 Specialist News  Comments Off on Rotterdam Seminar “Heavy Transport, Lifting & Offshore” in the Manhattan Hotel
Nov 272015
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This week on the 26 and 27th of Nov. 2015, a two day Seminar “Heavy Transport, Lifting & Offshore” was presented to a group of 27 persons in the Manhattan Hotel in the Centre of Rotterdam to delegates from 10 different countries.  Due to the large amount of questions asked to Richard, timing became a bit crucial and the Seminar was finally completed around 18:00 hrs on the Friday Afternoon (Black Friday??!!) after the evaluation test. 

For those of you who missed this opportunity, Richard will present a two day Seminar “Heavy Transport, Lifting & Shipping” on the 16th + 17th of Dec. in Middelburg, The Netherlands. This is a BOW Terminal sponsored Seminar and will have the same basic program as the Rotterdam Seminar, except the Chapter “Offshore Lifting & Installation Techniques”, will be replaced by “Heavy Lift Shipping”.(dealing with subject like: Vessel types, Stability and Lashing & Securing)

For more information on this Seminar, please contact either: Richard L.Krabbendam, e-mail: heavyliftspecialist@gmail.com or Mrs. Anja Gabrielse, e-mail: anja.gabrielse@bowterminal.nl

Do not miss this unique ooportunity and learn all about “How to Handle Heavy Lifts Safely”  Check it out on www.heavyliftspecialist.com

See pictures and evaluation forms below.

Continue reading “Rotterdam Seminar “Heavy Transport, Lifting & Offshore” in the Manhattan Hotel” »

4 Day Bangkok Seminar Completed

 Specialist News  Comments Off on 4 Day Bangkok Seminar Completed
Nov 222015
 

IMG_3109This week from 16-19th of Nov. Richard presented his world known Seminar “Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore” to a group of International Delegates. 12 Persons from Thailand, China, Sakhalin, Myanmar, Phillippines, Malayysia, Indonesia, Singapore and Turkey attended his Seminar, which was presented in the 5 star Anantara Hotel in Bangkok.

Next week from 26-27 th of Nov. 2015 he will be presenting a two day Seminar in Rotterdam. In case you did not register yet, check it out on his website, although the Seminar is sold out, we may be able to accommodate you, or send and e-mail to heavyliftspecialist@gmail.com for other options!

See pictures below:

Continue reading “4 Day Bangkok Seminar Completed” »

Perth Seminar Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore Completed

 Specialist News  Comments Off on Perth Seminar Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore Completed
Oct 162015
 

A Four Day Seminar / Masterclass ” Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore’ was presented by Richard L.Krabbendam on the 12-15th of October in Perth, WA. 

A group of 18 delegates participated and an active workshop was conducted with a lot of question and answer sessions on many trade related subjects on Stability of Hydraulic Platform Trailers, Load-outs of extreme Heavy Loads, selecting the right crane and or trailer for the job, Offshore installation techniques on Wind Turbine projects as well as Deepwater Installation and piling techniques.

At the end of the 4th Day and evaluation test was done with 35 Mutiple Choice questions and all participants will receive a Certifciate, depending on their score.

The next 4 Day Seminar/Masterclass will be on the 16-19th of Nov. 2015 in Bangkok. Do not hesitate to register and join now!!  Send an e-mail to mrs. Melanie Seah of Petrogas Asia for more details. e-mail: melanie.seah@petrogasasia.com

Register HERE

I look forward seeing you then.

See pictures below:

Continue reading “Perth Seminar Heavy Transport, Lifting, Shipping & Offshore Completed” »

Salvage plan Mammoet-Hebo presented and Salvage operation finally on its way!

 Heavy Lift Specialist videos, Specialist News  Comments Off on Salvage plan Mammoet-Hebo presented and Salvage operation finally on its way!
Oct 142015
 

SalvageThe combination Mammoet-Hebo, was awarded the contract to remove the two cranes and pontoons, which tipped over on the 3rd of August 2015, while lifting a bridge section of 187 Tons. That went horribly wrong.

Utmost care is now taken to prepare a detailed plan to safely remove the two cranes and boom sections.

Below a summary of the plans as well as some Preliminary Incident Analysis. The Industry is awaiting  the official investigation report, which  the cause(s) of this unfortunate incident.

Presentation of Salvage plan to recover the Juliana Bridge in Alphen aan den Rijn

Watch the video below: Continue reading “Salvage plan Mammoet-Hebo presented and Salvage operation finally on its way!” »